Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Potpore  >  Državne potpore  >  

Državne potpore

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju pravna stečevina EU postala je pravno obvezujuća u Republici Hrvatskoj. EU pravila o državnoj potpori temelje se na člancima 107., 108. i 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Prema članku 107. državna potpora definira se kao stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog korisnika.
 
Europska komisija, u suradnji s državama članicama, nagleda sve sustave državnih potpora u državama članicama i odlučuje da li je plan državnih potpora kompatibilan s unutarnjim tržištem, sukladno članku 108. UFEU.
 
Državne potpore u poljoprivrednom sektoru su potpore dodijeljene za djelatnosti vezane uz proizvodnju, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda koji ulaze u područje primjene Priloga I. UFEU (http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf).
 
 

Nadležno tijelo
 
Nadležno tijelo za praćenje državnih potpora u sektoru poljoprivrede u RH je Ministarstvo poljoprivrede sukladno članku 35. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/2013).
 
Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 101/2013) propisuje sadržaj, oblik i način dostave prijedloga državnih potpora, postupak donošenja mišljenja o usklađenosti s odgovarajućim uredbama EU-a, način i rokove za prijavu Europskoj komisiji, postupak prijave i način dostavljanja podataka od strane davatelja državnih potpora, sadržaj i način vođenja Registra državnih potpora i druga pitanja vezana uz državnu potporu.
 
U procesu prijave mjera državne potpore izuzetno je važno utvrditi predstavlja li prijedlog programa/projekta ili politike državnu potporu. Ukoliko se radi o državnoj potpori, važno ju je provesti u skladu s propisima o državnoj potpori. Pritom pojedine potpore podliježu obvezi prijave Europskoj komisiji, dok se  druge uklapaju u dopuštene postojeće programe državne potpore ili izuzeća. Davatelji državne potpore (čl. 36. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju) dužni su dostaviti prijedlog programa i/ili pojedinačne državne potpore Ministarstvu poljoprivrede u skladu s odredbama Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju u slučaju:
  • prijave postojećih mjera državne potpore,
  • uvođenje novih mjera državne potpore,
  • promjene/dopune programa postojeće državne potpore,
  • promjene/dopune državne potpore izuzete od obveze prijave na temelju popisa o skupnom izuzeću u poljoprivredi, te
  • promjene/dopune potpora male vrijednosti.
 
 
Postupak prijave državne potpore
 
Središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore u sektoru poljoprivrede dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede na  propisanim obrascima, prijedlog državne potpore i sve potrebne dokumente na koje se davatelj državne potpore poziva, osobito prijedlog pravnog akta temeljem kojeg se državna potpora donosi. Ministarstvo utvrđuje je li prijedlog kompletan te ispituje ispunjava li sve uvjete propisane odgovarajućim EU uredbama i smjernicama.
Kada je prijedlog državne potpore kompletan i usklađen, Ministarstvo prosljeđuje prijavu elektroničkim putem Europskoj komisiji.
Ukoliko prijedlog državne potpore ispunjava sve uvjete Uredbe o izuzeću ili Uredbe o de minimisu, Ministarstvo poljoprivrede izdaje pozitivno mišljenje o njihovoj sukladnosti. Radi li se o državnim potporama izuzetim od prijave, Ministarstvo taj sažetak prosljeđuje elektroničkim putem Europskoj komisiji koja to objavljuje na svojim internetskim stranicama (http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/info_en.htm).
 
Obrasci prijave
 
Prijava postojeće državne potpore
 
Obrazac prijave državne potpore
 
Obrazac prijave o izuzetoj državnoj potpori
 
Obrazac prijave potpore male vrijednosti
 
Izvješćivanje
 
Obrazac izvješća o postojećim državnim potporama
 
Zahtjev - Provjera podataka o dodijeljenim potporama

Evidencija

Evidencija odobrene potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 


Zakonodavstvo
 
Zbog posebne prirode sektora poljoprivrede, Europska komisija usvojila je niz zakonskih odredbi koje se primjenjuju samo na taj sektor. Usklađenost predloženih mjera državne potpore u sektoru poljoprivrede s unutarnjem tržištem, uređena je:

– Smjernicama Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima za razdoblje 2014.-2020.  (SL L 204, 01. srpnja 2014.)
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_204_R_0001&from=HR)
 
– Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014. od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 01. srpnja 2014.),
(
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_193_R_0001&from=HR)
 
 - Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.)
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:FULL:HR:PDF)


Uredbom Komisije (EZ) br. 794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ-u (http://ccvista.taiex.be/show.asp?link=/Fulcrum/CCVista/HR/32004R0794-HR.doc), propisuju se obrasci, sadržaj i druge pojedinosti prijave i izvještavanja u vezi državnih potpora.
 
Važeći propisi Europske unije o državnim potporama u poljoprivredi mogu se i naći na internetskim stranicama Europske komisije, Opće uprave za poljoprivredu, http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm.
 
Opće informacije koje se odnose na državnu potporu u ostalim sektorima (osim ribarstva koje je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede,) za koju su u RH nadležni, Ministarstvo financija te Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) sukladno Zakonu o državnim potporama (NN  72/2013), mogu se naći na internetskim stranicama: http://www.mfin.hr/ i http://www.aztn.hr/.

 
 
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan