Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Upute i obrasci

 Kod dostave Odluke o cijeni vodnih usluga molimo da nam uz Odluku dostavite i popratnu dokumentaciju kako slijedi:
  1. cjenik vodnih usluga koji je bio na snazi do stupanja na snagu predmetne Odluke,
  2. kopiju zahtjeva upućenog gradonačelniku odnosno načelniku koji sadržava obrazloženje za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga
  3. prethodnu suglasnost gradonačelnika ili načelnika za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga,
  4. podatke o udjeličarima ili dioničarima sa podacima o veličini udjela pojedinih udjeličara/dioničara ukoliko uslugu pružate na području više jedinica lokalne samouprave,
  5. odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o naknadi za razvoj, ukoliko je određeno da se uz cijenu javne vodoopskrbe i cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj i
  6. popunjeni obrazac izračuna najniže osnovne cijene vodnih usluga.


Preuzimanje obrazaca:

Obrazac izračuna najniže osnovne cijene vodnih usluga.xls

Primjer Odluke o cijeni vodnih usluga.doc

Primjer računa za vodne usluge.doc

Primjer odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj


Rokovi dostave
 
Odluka o cijeni vodnih usluga
Odluku o cijeni vodnih usluga isporučitelj vodnih usluga dužan je dostaviti Vijeću u roku od 5 dana po ishođenju prethodne suglasnosti gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.
 


Kontakt
 
Vijeće za vodne usluge
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb

 
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan