Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Vodno gospodarstvo  >  

Vodno gospodarstvo

Republika Hrvatska je zemlja bogata vodnim resursima, stoga je neupitan državni strateški cilj ovo bogatstvo zaštititi i osigurati dovoljne zalihe čiste vode za buduće generacije.
U ostvarivanju ovog cilja ulažu se veliki napori i značajna financijska sredstva kako bi se dostigli zahtijevani standardi predviđeni Strategijom upravljanja vodama, koju je kao dugoročni planski dokument kojim se utvrđuju vizija, misija, ciljevi i zadaće državne politike u upravljanju vodama, donio Hrvatski sabor u srpnju 2008.


Ustrojstvo

  • Organizacija i opis posla
 
Djelokrug Ministarstva poljoprivrede određen je Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br. 150/11, 22/12, 39/13), a ustrojstvo i detaljniji opis poslova Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (Narodne novine broj 80/13).
 
Sukladno navedenim dokumentima, Uprava vodnoga gospodarstva unutar Ministarstva poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama; praćenje i prilagođavanje vodnogospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske; zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; navodnjavanje i melioracijsku odvodnju; provedbu zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja; provedbu zaštite mora od onečišćenja s kopna; korištenje voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda; planiranje i usklađivanje razvoja vodnih građevina; provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora iz područja upravljanja vodama; međunarodnu suradnju; poslove linijskog ministarstva za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova EU, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja u dijelu koji se odnosi na projekte vodnoga gospodarstva.
 
Za obavljanje poslova Uprave vodnoga gospodarstva ustrojeni su:
  • Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje;
  • Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka;
  • Sektor međunarodnih projekata;
  • Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.


Kontakti: 
Ministarstvo poljoprivrede
Uprava vodnoga gospodarstva
Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6307333 (centrala)
Fax: 01/6151821
 
Uprava vodnoga gospodarstva
Pomoćnica ministra: Elizabeta Kos, dipl. ing.
 
e-mail: tajnica.uvg@voda.hr
 

 

Zakonodavni okvir, propisi, dokumenti


Nacionalni propisi iz područja vodnoga gospodarstvaPlanski dokumenti

 

  
 

 EU vodno zakonodavstvo

 

  

30.11.2015 12:54:00
Certifikacijska rješenja
Metodologija monitoringa i ocjenjivanja hidromorfoloških pokazatelja
Metodologija uzorkovanja, laboratorijskih analiza i određivanja omjera ekološke kakvoće bioloških elemenata kakvoće
Višegodišnji programi gradnje
Plan upravljanja vodnim područjima
Međunarodni projekti iz područja vodnoga gospodarstva

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan