Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Šumarstvo  >  

Šumarstvo

Provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje 01.01.2016. – 31.12.2025.

Ministarstvo poljoprivrede započelo je provođenje postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Šumskogospodarske osnove područja za razdoblje 01.01. 2016.  do 31.12.2025. u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08), u vezi s člankom 66. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), temeljem Odluke o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš ŠGOP-a.
 
U prilogu Odluke nalaze se Radnje i redoslijed radnji koje će se u postupku strateške procijene utjecaja na okoliš ŠGOP-a provesti te Popis tijela koja su prema posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš radi davanja mišljenja o sadržaju Strateške studije te mišljenja na Studiju.

Nastavno na navedeno, a na temelju članka 6.-10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Ministarstvo je od tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima zatražilo mišljenje o sadržaju strateške studije i razini obuhvata podataka koji je potrebno obraditi u strateškoj studiji vezano uz područje iz djelokruga tih tijela/osoba.

Odluka o sadržaju Strateške studije utjecaja Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske
Odluka o imenovanju Savjetotavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Šumskogospodarsku osnovu područja Republike Hrvatske
Sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš za ŠGOP 2016-2025
Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
Ciljevi i programska polazišta ŠGOP-a
Nacrt ŠGOP 2016.-2025.
Poziv na radni sastanak
Prijedlog člana stručnog povjerenstva u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš
I. sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva
Zapisnik sa I. sjednice Povjerenstva
Poziv na II. sjednicu Povjerenstva
Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025. i Nacrta Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025.
Obavijest o provođenju javne rasprave o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 20 16.-2025. i Nacrta prijedloga Šumskogospodarske osnove područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2025.
Prijedlog Strateške studije o utjecaju na okoliš ŠGOP
Nacrt ŠGOP-a Republike Hrvatske


OBAVIJEST - UPLATE NAKNADE ZA KORIŠTENJE OKFŠ-a
 

Ovim putem sve obveznike plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šume, obavještavamo da je na snazi novi Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma („Narodne novine“, broj: 19/2015.) te se sredstva uplaćuju na:

žiroračun Državnog proračuna: HR1210010051863000160
model: HR68
poziv na broj: 5126 – OIB (uplatitelja)


Uplate iz inozemstva:
SWIFT CODE NBHRHR2X
IBAN 1210 0100 51863 00016 0
MODEL: HR68
POZIV NA BROJ: 5126-OIB-1079 (1079 označava registarski broj korisnika proračuna)
 
Napomena: ukoliko kod inozemne uplate nema polje za unos gore navedenih podataka, potrebno je u opis plaćanja navesti ''5126-OIB''


Adresa:
p.p. 900
Ministarstvo poljoprivrede
OKFŠ
10001 Zagreb


Kontakt telefon:
01 61 06 214
01 61 06 229

e-mail adresa: okfs@mps.hr

Obrazac za obračun naknade .pdf .xlsxStupanjem na snagu navedenog Pravilnika stavljen je van snage Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (“Narodne novine, broj:  22/2007.iI 39/2012.)


Šume i šumska zemljišta dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku. Šume reguliraju lokalne, regionalne i globalne klimatske prilike, štite tlo od erozije, reguliraju slivna područja i lokalne hidrološke sustave, a značajno utječu i na kvalitetu zraka i voda. Šume su, od svih kopnenih ekosustava najbogatiji spremnik biološke raznolikosti. Šume u Republici Hrvatskoj ispunjavaju gospodarsku, ekološku i društvenu funkciju, također, šumski ekosustavi utječu na ljepotu krajobraza, a imaju i veliki značaj u kulturnom smislu.  Načini na koji se šumama gospodari, značajno utječu na kvalitetu okoliša i u konačnici na zdravlje i dobrobit ljudi.
 
Šume Republike Hrvatske su međunarodno priznate zbog svoje velike biološke raznolikosti i činjenice da je 95% šumskog područja prirodnog sastava, a što je rezultat duge šumarske tradicije održivog gospodarenja.
 
Ukupna površina šuma i šumskoga zemljišta u Republici Hrvatskoj iznosi 2 688 687 ha te čini 47,5 % kopnene površine države. Prema podacima iz Šumskogopodarske osnove područja za razdoblje 2006. – 2015. godine 78 % ukupne površine šuma i šumskoga zemljišta je u vlasništvu RH, dok privatni šumoposjednici gospodare s 22 % ukupne površine šuma i šumskoga zemljišta.
 
Sukladno Zakonu o šumama šume prema namjeni mogu biti gospodarske, zaštitne i šume s posebnom namjenom. Gospodarske šume se, uz očuvanje i unapređenje njihovih općekorisnih funkcija, koriste za proizvodnju šumskih proizvoda. Zaštitne šume prvenstveno služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine. Šume posebnih namjena su šume za proizvodnju šumskoga sjemena, šume unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti te šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane Republike Hrvatske te potrebama utvrđenim posebnim propisima.

 
Upisnik šumoposjednika
Popis dobavljača upisanih u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala
Nacionalni popis šumskih sjemenskih objekata

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan