Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

EUD

 
Od 1. siječnja 2009. god. u Ministarstvu poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja (Ministarstvu), uvodi se elektroničko upravljanje dokumentima (EUD). Projektom elektroničkog upravljanja dokumentima omogućuje se upravljanje dokumentima u Ministarstvu u skladu sa zahtjevima suvremenog informatičkog društva te u skladu sa potrebama Ministarstva, a u okvirima propisane legislative.
Sustav elektroničkog upravljanja dokumentima je razvijan 2008. i ostvaren kao temelj za uspostavu elektroničkog poslovanja  Ministarstva, te kao okosnica ostalih  informacijskih sustava ministarstva kao što su: e-Inspektor, Fitosanitarni informacijski sustav, Središnji veterinarski informacijski sustav, Geoinformacijski sustav ribarstva, a sve u skladu sa:
 
 • Strategijom razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju  2007. – 2010., prihvaćenoj Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 650-01/07-02/02; Urbroj: 5030105-07-1 od 7. prosinca 2007. god.,
 • Planom provedbe Programa e-Hrvatska za 2008. god. prihvaćenim Zaključkom Vlade RH, Klase: 650-05/06-01/03; Urbroj: 5030104-08-4 od 5. lipnja 2008. god.
 • STRATEGIJOM  REFORME DRŽAVNE UPRAVE  za razdoblje 2008. – 2011.
 • Propisanim sustavom normi za ostvarivanje interoperabilnosti aplikacijskih sustava u državnoj upravi Republike Hrvatske prihvaćenih Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 023-03/01-02/05; Urbroj: 50429-01-11 od 23. svibnja 2001. god., gdje se posebno navodi da u državnoj upravi svi dokumenti trebaju biti u elektroničkom obliku, a arhiva skenirana u skladu s propisanim standardima za arhiviranje.

 

 • Zakonima i provedbenim propisima

 • Zakon o sustavu državne uprave (NN 75/93, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03, 79/07),
 • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03,30/04,136/04, 22/05, 46/06, 5/08, 27/08, 77/09),
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
 • Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/88),
 • Zakon o elektroničkoj ispravi (NN 150/05)
 • Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02 i 80/08)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03)Zakona o tajnosti podataka (NN 79/07),
 • Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07),
 • Uredba o mjerama informacijske sigurnosti (NN 46/08),
 • Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08)
 • Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (NN 139/04)
 
 
 • potrebama Ministarstva koje su iskazane u "Strategiji razvoja Republike Hrvatske – Poljoprivreda i ribarstvo",
 • potrebama povezivanja postojećih informacijskih sustava s bazom dokumenata u elektroničkom obliku.
  
Za uvođenje sustava EUD – uredsko poslovanje nužna je bilo definiranje standardiziranih postupaka i aktivnosti u poslovnom procesu te njihovo preslikavanje (pridruživanje) u informatizirani poslovni proces pri čemu su se morala poštivati sljedeća načela:
 
 • načelo ažurnosti i točnosti - svi podaci koji se unose u sustav EUD -uredskog poslovanja trebaju biti što prije unijeti kako bi bili dostupni drugim sudionicima ali pri tome ne smije biti narušena točnost.
 • načelo odgovornosti – sudionici u procesu EUD - uredskog poslovanja imaju jednoznačno određene odgovornosti i obveze, te u skladu s njima dobivaju odgovarajuće ovlasti u aplikativnom podsustavu.     
 • načelo tajnosti – sustavom zaštite osigurava se pristup do podataka o pismenima (aktima) i spisima (predmetima) samo autoriziranim korisnicima sustava pri čemu se primjenjuje odgovarajuća politika zaštite.
 • načelo integriteta – odgovarajućim postupcima potrebno je spriječiti mogućnost neovlaštene izmjene podataka (dokumenata) na putu od korisnika do pohrane te osigurati autentičnost istih. 
 • načelo jednostavnosti – poslovni procesi se moraju odvijati u što manjem broju koraka ili postupaka te da broj podataka koji se unosi u sustav bude optimalan.
 • načelo sigurnosti – podaci unijeti u podsustav EUD uredskog poslovanja (tj. u elektroničke knjige, upravljačke registre i elektroničku arhivu) ni u kojem slučaju ne smiju nestati ili se izgubiti stoga definiranim postupcima treba izrađivati zaštitne kopije (back-up ) te propisanim procedurama, hardverskim i aplikativnim kriptološkim metodama osigurati tajne dokumente u procesu njihove razmjene na prijenosnim putovima.
 • načelo konverzija i migracija podataka – sustav mora omogućiti da svi podaci jednom pohranjeni budu dostupni, pouzdani i iskoristivi za cijelo razdoblje čuvanja bez obzira na promjene ustroja Ministarstva ili promjene poslovnih procesa.  
CILJ USPOSTAVE SUSTAVA I REZULTATI
Cilj Sustava Elektroničkog upravljanja dokumenta je sustavno poboljšanje efikasnosti i transparentnosti rada MPRRR i to na više razina.

 Primjenom ovoga sustava ostvarene su vidna poboljšanja rada MPRRR kroz postignute rezultate:
1.1.1 Temeljne vrijednosti
 • Smanjenje troškova rada i povećanje produktivnosti;
 • Ubrzanje izvršenja poslovnih procesa i veća kvaliteta pružanja usluga građanima;
 • Smanjenje broja grešaka, reklamacija i pritužbi;
 • Praćenje i detaljan uvid  rada s predmetima;
 
1.1.2 Vrijednosti koje utječu na povećanje sposobnosti organizacije
 • Sustavno upravljanje znanjem i kvalitetnije upravljanje radnim vremenom službenika;
 • Prihvaćanje dokumenta iz različitih komunikacijskih kanala ;
 • Različiti automatski kanali dostave izvještaja;
 • Praćenje rada na predmetima (uvid u stanje i rokove rješavanja);
 • Ubrzanje odlučivanja inicirano poslovnim događajima na temelju dostupnih informacija;
 • Kvalitetna podrška za reustroj, integraciju i novoimenovane menadžerske pozicije;
 
1.1.3 Vrijednosti koje utječu na povećanje produktivnosti organizacije
 • Ubrzanje odvijanja poslovnih procesa, koje izravno rezultiraju:
 • Povećanjem kvalitete izvršenih poslova
 • Povećanjem zadovoljstva korisnika i sudionika tih procesa
 • Smanjenjem broja pogrešaka i pritužbi
 • Jednostavnije izvješćivanje i poslovne analize
 • Smanjenje prosječnog vremena rješavanja predmeta
 • Integracija podataka s drugim internim sustavima i drugim organizacijama;
 • Velika brzina obrade i fleksibilnost u radu;
 • Bolja koordinacija složenih radnih aktivnosti u kojima sudjeluju više organizacijskih dijelova kompanije i vanjski resursi;
 • Konzistentno, jednostavno i informativno korisničko sučelje;
 
1.1.4 Vrijednosti koje utječu na bolju iskoristivost resursa organizacije
 • Povećana kontrolabilnost i mjerljivost učinaka od pojedinca do organizacije u cjelini;
 • Rasterećenje i manji angažman radne snage kroz kvalitetnije korištenje sustava
 • Oslobađanje ljudskih resursa i angažman istih na drugim kritičnim poslovima
 • Povećanje produktivnosti zaposlenika;
 • Kvalitetnije upravljanje znanjem svih zaposlenika i njegovanje kulture znanja kao značajnog organizacijskog sredstva za povećanje kvalitete rada
1.1.5 Vrijednosti koje utječu na reduciranje troškova organizacije
 • Smanjenje fiksnih troškova postojećih poslovnih procesa:
  • Smanjenjem troškova potrošnog materijala,
  • smanjenje troškova nabave
  • smanjenje troškova održavanja dokumentacijskih uređaja
 • Ubrzanje rješavanja predmeta i smanjenje potrebe za novih ljudskih kapacitetima
 • Smanjenje potrebe za uključivanjem vanjskih partnera za izradu poslovnih izvještaja
 • Manji troškovi radne snage, potrošnog materijala, nabave i održavanja uređaja;
 • Jednostavno korištenje i brzo uključenje novih korisnika;
 
1.1.6 Vrijednosti koje utječu na smanjenje rizika organizacije
 • Sigurnost informacija, kroz upravljanje i nadzor pristupu spisima i dokumentima,
 • Zaštita osobnih podataka građana
 • Smanjenje različitih tipova rizika.
 • Osiguranje poslovnog kontinuiteta
 • Sukladnost poslovnih procesa sa pravnim regulativama
 • Udovoljenje zahtjevima i preporukama u okviru predpristupnih procesa Europske Unije
Operativne koristi
 
Opis sustava

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan