Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

eInspektor

Jedan od strateških ciljeva Republike Hrvatske jest jačanje pozicije i funkcija inspekcijskih službi za kontrolu primjene propisa. Sukladno tome Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja koje je odgovorno za provođenje poljoprivredne politike, ujedno je i odgovorno za osiguranje učinkovitog nadzora i kontrole u područjima poljoprivrede, veterinarstva i ribarstva.
 
Ministarstvo je 2008. godine započelo sa izgradnjom ekspertnog informacijskog sustava za upravljanje inspekcijskim nadzorima, koji za rezultat ima povećanje opće učinkovitosti inspekcijskih službi Ministarstva, te smanjenje broja kršenja propisa, a time se izravno utječe i na održivost i unapređenje poljoprivredne politike.
 
Prva faza informatizacije se odnosila na inspekcije u poljoprivredi (poljoprivredna inspekcija, inspekcija kakvoće hrane, stočarska inspekcija, vinarska inspekcija) u nadležnosti Uprave za poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju, te se sastojala slijedećih aktivnosti:
 
 • uspostave ekspertnog sustava za upravljanje inspekcijskim nadzorom na temelju licence domaćeg softverskog produkta e-Inspektor;
 • standardizacije poslovnih procesa rada inspektora;
 • izgradnje baze znanja koja se sastoji od: propisa (od zakonskih preko svih razina podzakonskih akata), nedostataka (u smislu tipičnih slučajeva koji se uočavaju u inspekcijskim nadzorima) te prijedloga donošenja inspekcijskih mjera (sukladno propisima iz područja poljoprivrede i Zakonu o općem upravnom postupku);
 • nabavke tehničke opreme (prijenosnih računala, osobnih računala, perifirerne opreme – skeneri i barcode čitača)
 • uspostave ICT infrastrukture i povezivanja 65 područnih jedinica u jedinstvenu VPN/LAN mrežu Ministarstva.
 
Za potrebe inspekcija u poljoprivredi izgrađen je ekspertni informacijski sustav koji obuhvaća nadzor provedbe 17 općih zakona te slijedeća područja rada navedene inspekcije:
 
 • Državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Poljoprivredno zemljište
 • Gnojiva i poboljšivaći tla
 • Duhan
 • Ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • Sjeme, sadni materijal i priznavanje sorti prehrambenih proizvoda
 • Sredstva za zaštitu bilja
 • Hrana
 • Oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • Genetski modificirani organizmi
 • Suzbijanje zlouporabe opojnih droga
 • Stočarstvo
 • Vino
 • Zaštita životinja
 • Uređenje tržišta
 
Druga faza informatizacije inspekcijskih službi Ministarstva se odnosila na veterinarsku inspekciju u nadležnosti Uprave za veterinarske inspekcije i obuhvatila je izgradnju baze znanja za slijedeće područja:
 
 • Reprodukcija životinja
 • Promet životinjama
 • Zarazne i nametničke bolesti
 • Promet VMP, Hrana za životinje
 • Hrana životinjskog podrijetla
 • Nusproizvodi životinjskog podrijetla i kože
 • Certificirani veterinarski pregledi
 • Sustav provedbe veterinarske djelatnosti
 • Držanje i uzgoj životinja
 
Generalno gledano, na nacionalnoj razini ekspertni sustav e-Inspektor doprinosi unapređenju inspekcijskih službi Ministarstva; na organizacijskog razini sustav osigurava rad inspektora u skladu sa pravnom regulativom, dok na osobnoj razini sustav osigurava urednost rada inspektora.
 
U sklopu izgradnje baza znanja napravljeno je:
 
 • 75 kontrolnih lista (checklista) za veterinarsku inspekciju.
 • 40 kontrolnih lista (checklista) za poljoprivrednu inspekciju.
 • Definirano 7500 pitanja u svim kontrolnim listama pomoću kojih se statistički prati i kontrolira kontrola primjene propisa.
 • Definirano 6000 nedostataka (u smislu tipičnih slučajeva koji se uočavaju u inspekcijskim nadzorima).
 • Definirano 250 inspekcijskih mjera (sukladno propisima iz područja poljoprivrede, veterine i Zakonu o općem upravnom postupku).
 • Definirao 23500 pravila u bazi znanja (inspekcijske mjere za vrstu nedostatka).
 • Izgrađeno 120 standardiziranih inspekcijskih predložaka (koji obuhvaćaju inspekcijske zapisnike, rješenja, optužnih prijedloga, dopisa, i slično.).
 
U puni produkcijski rad sustavi su pušteni 2010. godine. U sklopu održavanja sustava u produkcijskom radu, rađena je statistička analiza usporedbe rada inspekcijskih službi u 2009. godini (kada Uprave nisu bile informatizirane), sa 2010. godinom kada se uveo sustav e-Inspektor. Rezultati su slijedeći:
 • Broj inspekcijskih nadzora u 2010. godini se smanjio za neznatnih  2% u odnosu na 2009. godinu.
 • Broj inspekcijskih rješenja u 2010. godini se povećao za 56% u odnosu na 2009. godinu.
 • Broj optužnih prijedloga u 2010. godini se povećao za 2% u odnosu na 2009. godinu.

 Prije uvođenja sustava e-Inspektor i uspostave ICT infrastrukture za inspekcijske službe Ministarstva generalno je vrijedilo:
 
 • Slaba informatiziranost inspekcijskih službi i nedovoljna opremljenost inspektora na terenu.
 • Nedovoljno poznavanje rada na računalu.
 • Nepostojanje uvida u rad inspekcije službe u stvarnom vremenu.
 • Neiskustvu mladih inspektora i nepoznavanju propisa (inženjeri u upravnom okruženju).
 • Nedovoljne informacije u fazi planiranja inspekcijskog nadzora.
 • Nemogućnost uvida u „best-practice“ slučajeve tijekom nadzora.
 • Dugotrajna izrada statističkih analiza i otežan uvid u praćenje povijesnosti subjekata i objekata nadzora.
 • Otežana razmjena znanja između (dislociranih) inspektora.
 • Nepostojanju mjerenja efikasnosti primjene propisa.
 • Nestandardiziranosti općih predložaka inspekcijskih akata (prema ZUP-u).
 
Stoga je uspostavljen sustav, u cilju osiguravanja sustavnog upravljanja i praćenja inspekcijskih službi Ministarstva, sa slijedećim funkcionalnostima:
 
 • Planiranje nadzora,
 • Vođenje registra objekata i subjekata nadzora,
 • Priprema inspektora za nadzor,
 • Rad na terenu (sastavljanje zapisnika, donošenje rješenja, prekršajnih naloga),
 • Upravljanje dokumentima inspektora (DMS),
 • Popunjavanje i dijagnostika pomoću checklista,
 • Automatska veza na pisarnicu,
 • Digitalna arhiva,
 • Evidencija dojave i praćenje izvršenja mjera,
 • Upravljačka konzola (BAM), te analiza podataka i izvješćivanje.
 
Uvođenjem ovakvog sustava učinke sustava možemo pratiti na:
 
Državnoj razini
 • Korigiranje propisa (povratna veza)
 • Povećanju zadovoljstva građana i gospodarstva
 
Institucionalnoj razini
 • Povećanje efikasnosti kroz standardizaciju
 • Povećanje organizacijskog pamćenje i učenje
 • Ubrzavanje procesa rada inspekcijskih službi
 • Omogućivanje preventivnih i korektivnih funkcija države
 
Osobnoj razini
 
 • Povećavanje urednosti i sustavnosti inspektora
 • Sustavno praćenje vlastite efikasnosti
 • Potpora za vlastito organiziranje
 
Prednosti u korištenju ovakvoga sustava tj. rezultati uspostave ovakvog sustava su:
 • Sustav omogućuje provođenje inspekcijskog nadzora na terenu uz ispis zapisnika sa svim potrebnim podacima na terenu (sukladno novom ZUP-u).
 • Primjena standardiziranih predložaka pismena iz sustava (npr. rješenja), koja su dijelom automatski popunjena podacima, pridonosi ujednačavanju inspekcijske prakse i rada inspektora, te smanjuje broj formalnih pogrešaka.
 • Svakom ovlaštenom inspektoru omogućen je online pregled povijesnosti nadzora  subjekata i objekata što olakšava i ubrzava planiranje inspekcije, vođenje postupka i izdavanje primjerenih inspekcijskih mjera, obzirom na prethodno izdane mjere vezano za isti subjekt/objekt.
 • Primjena baze znanja što dovodi do ujednačavanja inspekcijske prakse sukladno propisima.
 • Mogućnost automatske izrade potrebnih mjesečnih, godišnjih i drugih izvješća dovodi do značajne uštede vremena i troškova te povećane preciznosti.
 • Nadležni rukovoditelji te druge ovlaštene osobe (Kabinet ministra, glasnogovornik) imaju uvid u rad inspekcijske službe u stvarnom vremenu, neovisno o lokaciji i uredovnom vremenu.
 • Kompatibilnost sustava eInspektor sa sustavom Elektroničkog upravaljanja dokumentima (EUD), na način da bi se podaci upisani u sustavu eInspektor vidjeli i sustavu EUD i obratno, što za inspektora znači uštedu vremena.
 • Sustav omogućava rezerviranje i generiranje klase putem SMS poruke, ukoliko je žurno potrebno donijeti rješenje, a inspektor nema prethodno otvoren predmet.
 
Zakonska osnova 
 

Za potrebe inspekcije u poljoprivredi izgrađena je baza znanja na temelju slijedeće pravne regulative:
 

 • Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)
 • Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 83/09 i 153/09)
 • Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ribarstvu (NN 87/02, 117/03, 82/04, 12/05, 85/06, 141/06, 85/08 i 4/09),
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 21/2010)
 • Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (NN 163/03 i 40/07)
 • Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05)  
 • Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivr. bilja (NN 140/05 i 35/08 )
 • Zakon o duhanu (NN 69/99)
 • Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 12/01, 14/01 i 79/07)
 • Zakon o hrani 46/07 i 155/08,
 • Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 84/08, 75/09)
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05 i 137/09)
 • Zakon o suzbijanju zloporabe opojnih droga (NN 107/01, 87/02 i 163/03)
 • Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) 
 • Zakon o zaštiti životinja (NN 135/06)
 • Zakon o vinu (NN 96/03)
 • Zakon o hrani (NN 46/07 i 155/08)
 • Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN149/09).
 
Za potrebe veterinarske inspekcije izgrađena je baza znanja na temelju slijedeće pravne regulative:
 
 • Zakon o veterinarstvu (NN 41/07)
 • Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko – medicinskim proizvodima (NN 79/98)
 • Zakon o hrani (NN 46/07 i 155/08)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05)
 • Pravilnik o zaštiti životinja pri klanju ili usmrćivanju (NN 39/08)
 • Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (NN 7/07)
 • Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (NN 99/07)
 • Pravilnik o higijeni hrane (NN 99/07)
 • Pravilnik o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 89/07)

 
Opis sustava

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan