Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Studija kriterija za definiranje i upravljanje ribarskom infrastrukturom sukladno pravnoj stečevini EU

Ribarstvo u Hrvatskoj još uvijek ima važnu socijalnu i gospodarsku ulogu, iako je proizvodnost općenito niska. Učinkovitom i održivom gospodarenju te upravljanju morem i obalnim područjima pridaje se još uvijek mala važnost. Temeljno načelo razvoja hrvatskog ribarstva je njegova održivost koja se treba temeljiti na međusobnoj ovisnosti njena tri stupa: gospodarskom razvoju, socijalnoj pravednosti i zaštiti okoliša, kao i na unaprijeđenom upravljanju. Razvoj ne može biti “održiv” ako se ne prekinu neodrživi postupci koji prije svega utječu na biološku raznolikost mora te ako se ne pruži pomoć za obnovu ovog nacionalnog dobra. Prekomjerno iskorištavanje živih morskih bogatstava Jadranskog mora, zbog nemogućnosti primjene mjera planiranja, ograničavanja i nadzora ribolova, u najvećoj mjeri se odvija u dijelu Jadrana koji se nalazi u režimu otvorenog mora. Ocjenjujući da nastavljanje ovakve prakse ugrožava održivo gospodarenje ribljim bogatstvom i njegovo održivo iskorištavanje, te šteti interesima Republike Hrvatske i svih ostalih jadranskih država i pogoduje ilegalnom, nereguliranom i neprijavljenom ribolovu, Sabor Republike Hrvatske 3. listopada 2003. godine donio je Odluku o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na jadranskom moru. Primjena pravnog režima zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske (ZERP-a), nakon nekoliko odgoda od 1. siječnja 2008. godine primijeniti će se i na zemlje članice EU.

Proširenjem jurisdikcije Hrvatska ima suverena prava na ukupno 56.067 km2 morskog prostora. Održivi razvoj hrvatskog ribarstva je cilj koji ima za svrhu udovoljiti potrebama sadašnjih naraštaja bez ugrožavanja mogućnosti budućih naraštaja da ispune vlastite potrebe. Zaštita morske biološke raznolikosti i morskih resursa važna je nacionalna, ali i međunarodna i europska obveza. To znači poticanje postupka ribolova i akvakulture koji su spojivi sa zaštitom biološke raznolikosti i održivim upravljanjem morskim resursima. Jačati provedbu obveza preuzetih u okviru Pravila ponašanja za odgovorno ribarstvo (FAO, 1995.), Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM), Međunarodne komisije za očuvanje atlantske tune, deklaracije Ministarske konferencije o održivom razvoju ribarstva u Sredozemlju (Venecija, studeni 2003.) i Zajedničke politike ribarstva Europske unije.

Polazeći od činjenice da u Hrvatskoj još uvijek nema odgovarajuće ribarske infrastrukture te uzimajući u obzir sadašnje stanje ribarske flote, tržišta riba i postojeće infrastrukture, u ovom trenutku nazočna su najmanje tri problema. Prvi, je činjenica da se u posljednjih desetljeća propadanje okoliša ubrzava, pokrećući nepovratne trendove i u Hrvatskoj. Obalna područja i more pogođeni su
onečišćenjem, a obala je zahvaćena izgradnjom i/ili erozijom, dok se riblji resursi osiromašuju. Drugi, je pitanje kako očuvati i razviti samoodrživo hrvatsko morsko i slatkovodno ribarstvo, čija će proizvodnja zadovoljiti hrvatske potrebe, kao i realnu inozemnu potražnju, poštujući pri tome tržišne i ekološke zakonitosti. Treći, je kako odrediti kriterije za definiranje i upravljanje ribarskom infrastrukturom sukladno pravnoj stečevini EU.

U ovom trenutku Hrvatska treba započeti s prilagodbom vlastitog zakonodavstva pravnoj stečevini EU. To podrazumijeva i prilagođavanje i primjenu europskih propisa u sektor ribarstva, utvrđivanje uvjeta za nesmetan razvoj i pokretanje potrebitih promjena u definiranju upravljanja ribarskom infrastrukturom. Radi toga potrebno je osigurati organizacijski i logistički standard EU u nacionalnom ribarstvu. Ovim dokumentom naglašava se potreba za mijenjanjem neodrživih obrazaca u ribarstvu, te utvrđuju kriteriji za definiranje i upravljanje ribarskom infrastrukturom. Cilj je pri tome zaštita i održivo upravljanje prirodnim resursima za gospodarski i
socijalni razvoj i učinkovitije integriranje međunarodnih propisa prilagođenih lokalnim uvjetima i uvjetima ove ekoregije.

Studija kriterija za definiranje i upravljanje ribarskom infrastrukturom sukladno pravnoj stečevini EU

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan