Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Poljoprivreda  >  Ekološka  >  

Ekološka

Popis ovlaštenih kontrolnih tijela/List of control bodiesZAKONODAVNI OKVIR
NACIONALNI PROPISI
1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)
 
2. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (“Narodne novine” br. 19/16)

 
PROPISI EUROPSKE UNIJE

1. Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda ( SL L 189, 20.7.2007) 

2. Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5.rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (SL L 250, 18. 9. 2008.) / pročišćeni tekst 2016.
 
3. UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008  od 8. prosinca 2008.  o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja / pročišćeni tekst 2016.

3.1. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 оd 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija

 
Vodič za ekološki uzgoj životinja

EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA EUROPSKE UNIJE

Znak ekološkog proizvoda EU je obvezan u ozačavanju ekoloških proizvoda. Ukoliko se navode pojmovi "bio", "eko" ili "organski" na proizvodima, a nisu označeni tim znakom, potrošači o takvim proizvodima trebaju obavijestii Ministarstvo poljoprivrede - Sektor inspekcija u poljoprivredi jer se u tim slučajevima radi o obmani potrošača.
Površine u ekološkoj poljoprivredi

Biljna proizvodnja po županijama

Baza podataka poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u ekološkoj proizvodnji

Zbirno izvješće odobrenja sjemena i sadnog materijala iz neekološke proizvodnje za 2014. godinuBroj fizičkih i pravnih osoba u ekološkoj proizvodnji
 
Godina
 
Broj proizvođača
2003. 130
2004. 189
2005. 269
2006. 342
2007. 477
2008. 632
2009. 817
2010. 1125
2011. 1494
2012. 1528
2013. 1609
2014. 2194
2015. 3061
 Izvor: Ministarstvo poljoprivrede


Udio ekoloških površina u odnosu na ukupno korišteno poljoprivredno zemljište
Godina Korišteno poljoprivredno zemljište Površine pod ekološkom proizvodnjom udio površina pod ekološkom proizvodnjom u ukupno korištenim poljoprivrednim površinama, %
ha ha
2007. 1.201.756 7.577                                         0,63   
2008. 1.289.091 10.010                                         0,78   
2009. 1.299.582 14.193                                         1,09   
2010. 1.333.835 23.282                                         1,75   
2011. 1.326.083  32.036
  2,42   
2012. 1.330.973 31.904                                         2,40   
2013.* 1.568.881 40.660                                         2,59   
2014.* 1.508.885 50.054                                         3,32   
2015.* 1.537.629  75.883                                         4,94   
Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo poljoprivrede; Obrada: Ministarstvo poljoprivrede
* U 2013., 2014. i 2015. godini u ukupnoj površini korištenog poljoprivrednog zemljišta obuhvaćeno je i zajedničko zemljište.
Zajedničko zemljište može biti pašnjak ili ostalo korišteno poljoprivredno zemljište na kojem se više gospodarstava zajednički koristi državnim zemljištem za ispašu stoke.

Biljna proizvodnja
ha 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014 2015.
Oranice  2.214     2.958     2.916       2.800       9.766     17.066     22.156     17.815     19.183     23.802     30.444   
Voćnjaci      84       201      575        792       1.264       1.770       2.058       2.851       3.239       3.790       5.638   
Vinogradi    30        32      75        212        191        400         614          634          791          931          913   
Maslinici  26         37        83          100         228          322          600          860       1.330       1.472       1.334   
Livade i pašnjaci 740     2.620     3.496       5.603       1.998       2.452       4.943       7.635     14.279     16.403     33.612   
Ugar      27     102     40          100       84          156          452          720         293          477              -     
Šume (neobrađeno zemljište)      60      59         87            82          315          444          352            69              -          -                -     
Povrće      -         -       92            95            68          284          143          160          165          304          343   
Ljekovito bilje    -           -        214          226      279          388          718       1.159       1.368    2.876       3.494   
Rasadnici i ostali trajni nasadi   -            -            -            -              -             -              -              -                -              -            103   
Broj gospodarstava     269        342        477          632           817       1.125       1.494       1.528       1.609       2.194       3.061   
UKUPNE POVRŠINE  3.184     6.008     7.577     10.010     14.193     23.282     32.036     31.904     40.660     50.054      75.883 
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede; Obrada: Ministarstvo poljoprivrede
                     Stočarska proizvodnja
komada 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Goveda 315     345     2.749       5.813     6.144     9.796     7.646       5.640      6.540      7.308      7.002   
Kopitari    45      19       134          417         484         452         920          507         874         291         265   
Ovce  4.520     3.952     6.326     10.501      9.688      9.349     14.773     17.601     19.411     21.690     23.774   
Koze  2.226     1.938     3.517       2.780      1.492      1.545     1.206       1.477       1.769       1.552       2.163   
Svinje  181    184      473          336      1.299         130       448       1.361       1.122          961       1.114   
Perad  5.717     1.180     2.885       3.598      1.612      1.137     2.107       1.947       2.036       2.540       2.093   
Pčele, broj košnica  671      822     2.710       2.780      2.121      2.381     1.804       2.462       2.678       3.649       3.418   
Kunići      -          11       81     -             50           50         -              23             47               5              -     
Proizvodi akvakulture, t     -         -           30            20        -                5          -           250          810          340        300   
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede; Obrada: Ministarstvo poljoprivrede

 
Kako upisati PG u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji?
 
1. UPIS U UPISNIK SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
Ukoliko se želite baviti ekološkom proizvodnjom te proizvode na tržište staviti kao ekološke, morate biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji a Vaša proizvodnja mora biti pod stručnom kontrolom sukladno članku 28. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda.

Stručna kontrola je obvezna najmanje jednom godišnje a provode je kontrolna tijela ovlaštena od strane Ministarstva.

Nakon što kontrolno tijelo izvrši prvu stručnu kontrolu i dostavi zapisnik o prvoj stručnoj kontroli, zahtjev za upis se predaje prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (podružnici Agencije).
 
Obrazac zahtjeva za upis nalazi se u Prilogu II. Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16)  (www.mps.hr).

Uz zahtjev treba priložiti:
-   zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela;
-   biljezi – 70,00 kn.
Temeljem dostavljene dokumentacije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.
 
2.  IZDAVANJE POTVRDNICE/CERTIFIKATA
Potvrdnicu/certifikat izdaje ovlašteno kontrolno tijelo.


Promotivni materijali Europske komisije - Ekološki uzgoj - Ikonografike


 
17.11.2014 16:11:00
Upute za stavljanje proizvoda na zajedničko tržište EU
Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015.  je Vlada RH usvojila u svibnju 2014. godine na prijedlog Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva. 
Popis ekoloških proizvođača 2015. s potvrdnicama/certifikatima / List of organic operators 2015 with certificates
Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011. - 2016. godine
Unaprijediti kvalitetu života i održivi gospodarski razvitak ruralnih područja i osigurati socijalni, kulturni i demografski oporavak hrvatskog sela temeljni su ciljevi Akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede.
Međunarodni sajam BIOFACH
Vodeći svjetski Sajam za ekološku poljoprivredu i ekološke proizvode Biofach održava se svake godine u razdoblju od 19. - 22. 02. u Nuernberg-u, Njemačka. Biofach je jedan od najvećih sajmova takve vrste u svijetu i najveća svjetska pozornica ekološke poljoprivrede.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan