Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Sažeti rezultati projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.17. - Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje

Ministarstvo poljoprivrede je dana 16. svibnja 2016. godine kao posredničko tijelo razine 1 (PT1) objavilo poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16. – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje. Poziv je bio otvoren do 17. lipnja 2016. godine.

Svrha poziva bila je dodjela EU bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija te  cjelovitog rješenja na vodoopskrbnom području, sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023. (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina, NN 117/15) i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Za direktan poziv u sklopu ovoga natječaja odabrani su potencijalni prijavitelji koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga, a prema popisu unaprijed određenih prijavitelja koji je bio sastavni dio Uputa za prijavitelje. 

Postupak procjene projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.17. je proveden. Isti se sastojao od sljedećih koraka:

- prijem i registracija te administrativna provjera provedena od strane Hrvatskih voda  (Posredničko tijelo razine 2 - PT 2),

- procjena projektnih prijava prema kriterijima odabira na temelju metodologije vrednovanja definirane u Uputama za prijavitelje provedena od strane Ministarstva poljoprivrede (Posredničko tijelo razine 1 – PT1),

- procjena projektnih prijava prema kriterijima prihvatljivosti provedena od strane PT2.

Rang lista projektnih prijava odabranih za financiranje sredstvima EU formirana je uzimajući u obzir rezultate postupka ocjenjivanja prema kriterijima odabira i rezultate provedenog postupka provjere prihvatljivosti. Projektne prijave koje nisu odabrane za financiranje nisu na navedenoj listi. Indikativni iznos EU bespovratnih sredstava namijenjen financiranju projekata javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom iznosi 185.000.000,00 kn, a indikativni iznos EU bespovratnih sredstava namijenjen sufinanciranju projekata javne vodoopskrbe iznosi 195.000.000,00 kn.

Sažeta lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom

Sažeta lista rangiranih projektnih prijava za projekte javne vodoopskrbe


Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan