Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Osnovne upute

UVOD
Cilj ovoga teksta je na što jednostavniji način opisati provedbu programa mlijeka u školama u školskoj godini 2015./2016. te dati konkretne upute za sve sudionike u njegovoj provedbi.

Program mlijeka u školama je program Europske unije i kao takav provodi se u skladu sa slijedećim propisima:  
- Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) i
- Uredbe Komisije (EZ) br. 657/2008 od 10. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (SL L 183, 11.7.2008.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 756/2013 od 6. kolovoza 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 657/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za opskrbu učenika u obrazovnim ustanovama mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (SL L 211, 7.8.2013.).

Smjernice programa mlijeka u školama u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2015./2016. definirane su Nacionalnom strategijom za provedbu programa mlijeka u školama za razdoblje od 1. kolovoza 2015. do 31. srpnja 2016. godine, a pravila kojih se moraju pridržavati pravne i fizičke osobe u njegovoj provedbi uređena su Pravilnikom o provedbi programa mlijeka u školama (NN br. 96/15).

O POTPORI
Programom mlijeka u školama se osigurava potpora za konzumaciju mlijeka i određenih mliječnih proizvoda jednom tjedno tijekom nastavnih tjedana školske godine 2015./2016.
 
Ukupni iznos potpore po kilogramu mlijeka/određenih mliječnih proizvoda predstavlja zbroj europskog (Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda u iznosu od 0,1815 €/kg) i hrvatskog dijela potpore (državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 3,25 kn/kg). Za izračun iznosa potpore Europske unije koristi se devizni tečaj kojeg je Europska središnja banka odredila prije prvog dana razdoblja za koje se podnosi zahtjev.

KORISNICI
Korisnici mogu biti samo učenici prva četiri razreda u osnovnim školama koje je odobrilo ministarstvo nadležno za obrazovanje.
 
Tko obavještava učenike/roditelje da postoji mogućnost sudjelovanja u programu mlijeka u školama?
Škola obavještava roditelje, a roditelji odlučuju žele li da njihovo dijete sudjeluje u programu mlijeka u školama.

Da li sva djeca iz razreda moraju sudjelovati?
Ne, sudjelovanje je individualno.
 
Da li korisnik izravno dobiva potporu u obliku novčanog iznosa?
Ne, korisniku se umanjuje cijena konzumiranog proizvoda za iznos potpore.
 
Što ako je cijena mlijeka viša od iznosa koji pokriva potpora?
Preostali dio cijene plaćaju roditelji ili obrazovna ustanova čija su djeca korisnici. Također, razliku iznosa moguće je podmiriti i iz drugih izvora (npr. grad, županija).
 
Ukoliko iznos potpore ne pokriva punu cijenu proizvoda da li je moguće potporom iz drugog izvora pokriti preostali dio cijene tako da roditelj ne mora platiti razliku?
Ako postoji mogućnost da se ostvari potpora za ove namjene iz drugog izvora (npr. potpora županije) dopušteno je financiranje preostalog dijela cijene proizvoda.
 
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI PRIHVATLJIVI ZA POTPORU
 
Prihvatljivi su isključivo proizvodi navedeni u slijedećoj tablici:
Opis prihvatljivog proizvoda Kategorija/
potkategorija
toplinski obrađeno mlijeko postupkom pasterizacije.
Pasteriziranje se postiže postupkom koji uključuje:
 1. visoku temperaturu kroz kratko vrijeme (najmanje 72 °C kroz 15 sekunda);
 2. nisku temperaturu kroz duže vrijeme (najmanje 63 °C kroz 30 minuta); ili
 3. bilo koju drugu kombinaciju vremensko-temperaturnih uvjeta kojima se postiže isti učinak, tako da proizvodi, kada je to primjereno, neposredno nakon takve obrade pokazuje negativnu reakciju na test alkalne fosfataze
I.(a)
fermentirani mliječni proizvodi bez dodataka koji sadrže barem 90% masenog udjela toplinski obrađenog mlijeka I.(c)
 
Da li je sterilizirano (trajno) mlijeko dozvoljeno?
Ne, u prihvatljive proizvode ne spada sterilizirano mlijeko.
 
Da li je mlijeko bez laktoze prihvatljiv proizvod?
Da, mlijeko bez laktoze prihvatljiv je proizvod.
 
Kako prepoznati da li je neki proizvod prihvatljiv proizvod?
Prema deklaraciji koja se nalazi na proizvodu potrebno je ustvrditi da li proizvod ima dodatak:
 • šećera, meda ili nekog drugog sladila
 • voća ili voćnog sok
 • orašastih plodova ili kakaoa
 • aroma
Proizvod koji je predmet potpore ne smije sadržavati niti jedan dodatak, a fermentirani proizvodi moraju sadržavati barem 90% masenog udjela toplinski obrađenog mlijeka.
 
Koja je najveća dnevna količina mlijeka/mliječnih proizvoda po učeniku za koju se može odobriti potpora?
Najveća dnevna količina mlijeka/mliječnih proizvoda po učeniku iznosi 0,25 litara na dan. Međutim, važno je napomenuti da se potpora osigurava za konzumaciju mlijeka i/ili mliječnih proizvoda jednom tjedno tijekom nastavnih tjedana školske godine 2015./2016.
 
Kada se poslužuje mlijeko/mliječni proizvodi?
Mlijeko/mliječni proizvodi se u školama mogu poslužiti kao:
 • jutarnji obrok ili
 • poslijepodnevni obrok ili
 • napitak uz obrok ili
 • dio obroka.
Škole mogu proizvode poslužiti korisnicima u pretpakiranom ili nepretpakiranom obliku.

Primjer:
Učenicima se može raspodijeliti mlijeko koje je pakirano npr. u tetrapaku od 0,2 l, odnosno mlijeko koje je pakirano u litre djeci se može poslužiti u čaše, u prikladnoj količini npr. 0,20 l. Napomena: za poslužene količine veće od 0,25 l ne može se ostvariti potpora
 
Da li su dozvoljena pakiranja veća ili manja od 0,25 litara?
Da, dozvoljena su manja i veća pakiranja s time da najveća dnevna količina po učeniku za koju se može odobriti potpora iznosi 0,25 l mlijeka/mliječnih proizvoda.
 
Obzirom da je najveća dnevna količina proizvoda po učeniku 0,25 l, što ako u odnosu na ambalažu samog proizvoda imamo višak proizvoda u odnosu na broj učenika?
Nemoguće je ostvariti pravo na potporu za neiskorišteno mlijeko/mliječne proizvode stoga se preporuča da se smanji dnevna količina proizvoda po učeniku.  

Primjer:
Mlijeko je pakirano u ambalaži od 2 litre, a učenika je 9, neće se otvarati novo pakiranje mlijeka već će se količina od 2 l raspodijeliti na 9 učenika, odnosno 0,22 litara po učeniku.

Da li se proizvodi koji su predmet potpore smiju koristiti u pripremi toplih obroka?
Potpora se NE dodjeljuje za pripremu školskih obroka kao npr. pire krumpira i pripremu obroka kod kojih je mlijeko potrebno prokuhati, kao primjerice mlijeko za pripremu grisa, pudinga i sl. Međutim, mlijeko se smije podgrijati, kao npr. za izradu tople čokolade.
 
Da li se proizvodi koji su predmet potpore smiju koristiti u pripremi hladnih obroka?
Da, mlijeko/mliječni proizvodi se mogu koristiti za pripremu obroka koji ne uključuju prokuhavanje, kao primjerice dodavanje raznih žitarica.

Koliko često se vrši dostava mlijeka i/ili mliječnih proizvoda koje je predmet potpore?
Dostave mlijeka i/ili mliječnih proizvoda obrazovnoj-ustanovi vrše se jednom tjedno te moraju biti izvršene u mjesecu za koji se podnosi zahtjev.

Da li je moguća isporuka istovremeno s drugim dobavljanim proizvodima?
Da, ali je potrebno posebno odvojiti količinu (poseban paket) koja se dostavlja za program mlijeka u školama te ispostaviti posebnu otpremnicu za to isporučeno mlijeko i/ili mliječne proizvode s izraženom cijenom, količinom te datumom isporuke koja također mora biti potpisana od strane dobavljača i škole.

Koliko dobavljača može imati škola?
Jednog dobavljača za jedno obračunsko razdoblje.

Da li škola može imati jednog dobavljača na duže razdoblje?
Da.

Što je obračunsko razdoblje?
Obračunsko razdoblje je razdoblje za koje se može podnijeti zahtjev za isplatu potpore programa mlijeka u školama, a obuhvaća jedan kalendarski mjesec isporuke tijekom trajanja školske godine.
 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

Podnositelj zahtjeva može biti:
a) odgojno-obrazovna ustanova (škola)
b) nadležno obrazovno tijelo
c) dobavljač
d) organizacija osnovana isključivo u svrhu opskrbe korisnika školskim mlijekom

Iznos potpore mora se pravilno odražavati na cijenu koju plaća korisnik.

Cijena je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod, odnosno određenu količinu proizvoda koja je isporučena korisnicima, uključujući porez na dodanu vrijednost.
 
Svi obrasci zahtjeva nalaze se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Postupak:

1. podnositelj zahtjeva podnosi Zahtjev za odobrenje podnositelja zahtjeva za potporu programa mlijeka u školama Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

2. škola koja sudjeluje u programu mlijeka u školama mora izraditi ili dati izraditi plakat te ga izvjesiti na jasno vidljivo mjesto kod glavnog ulaza

3. dobavljač treba ispostaviti školi posebnu dostavnicu na kojoj je vidljiv udio potpore u pojedinačnoj cijeni proizvoda za mlijeko/mliječne proizvode koji su predmet potpore

4. na računu moraju biti vidljive količine koje su isporučene i plaćene za obračunsko razdoblje za koje se podnosi zahtjev (u slučaju kada je podnositelj zahtjeva dobavljač, plaćen mora biti samo onaj dio računa koji ne pokriva potpora)

5. proizvodi se koristite bez daljnje prerade isključivo za prehranu polaznika od 1. do 4. razreda osnovnih škola

6. škola organizira raspodjelu proizvoda učenicima te ispostavlja uplatnice na kojima je vidljivo ime i prezime učenika, vrsta proizvoda, maloprodajna cijena proizvoda te cijena proizvoda umanjena za iznos potpore

7. podnositelj zahtjeva podnosi Zahtjev za isplatu potpore programa mlijeka u školama i prilaže Izjavu odgojno-obrazovnih ustanova (osim u slučaju kada je podnositelj zahtjeva škola)

8. podnositelj zahtjeva mora omogućiti pristup svoj popratnoj dokumentaciji mjere na zahtjev Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

9. podnositelj zahtjeva se mora podvrgnuti svakoj provjeri na koju se odluči Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, pogotovo pregledu zapisa i fizičkoj inspekciji

10. podnositelj zahtjeva mora čuvati dokumentaciju koja je vezana uz ovu prijavu najmanje 5 godina od dana podnošenja zahtjeva

11. podnositelj zahtjeva (osim u slučaju kada je podnositelj zahtjeva škola) mora voditi i čuvati podatke o nazivima i adresama obrazovnih ustanova ili nadležnih obrazovnih tijela kao i o proizvodima i količinama prodanim ili isporučenim tim ustanovama ili tijelima

12. podnositelj zahtjeva mora vratiti neopravdano isplaćeni iznos potpore ukoliko se utvrdi nepravilnost pri isporuci ili pri isplati potpore


Što se mora priložiti uz Zahtjev za isplatu potpore programa mlijeka u školama ukoliko je podnositelj zahtjeva odgojno-obrazovna ustanova (škola)?

 • kopije dostavnica, računa za količine koje su isporučene i plaćene za obračunsko razdoblje za koje se podnosi zahtjev

 • dokaz iz kojeg je vidljiv udio potpore u cijeni koju za proizvode programa mlijeka u školama plaćaju korisnici

Što se mora priložiti uz Zahtjev za isplatu potpore programa mlijeka u školama ukoliko je podnositelj zahtjeva nadležno obrazovno tijelo?

 • kopije dostavnica, računa za količine koje su isporučene i plaćene za obračunsko razdoblje za koje se podnosi zahtjev

 • dokaz iz kojeg je vidljiv udio potpore u cijeni koju za proizvode programa mlijeka u školama plaćaju korisnici

 • popis s nazivima i adresama odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se provodila potpora u slučaju kada podnositelj zahtjeva nije odgojno-obrazovna ustanova

 • Izjava odgojno-obrazovne ustanove

Što se mora priložiti uz Zahtjev za isplatu potpore programa mlijeka u školama ukoliko je podnositelj zahtjeva dobavljač?

 • kopije dostavnica, računa za količine koje su isporučene i plaćene za obračunsko razdoblje za koje se podnosi zahtjev (plaćen mora biti samo onaj dio računa koji ne pokriva potpora)

 • dokaz iz kojeg je vidljiv udio potpore u cijeni koju za proizvode programa mlijeka u školama plaćaju korisnici

 • popis s nazivima i adresama odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se provodila potpora u slučaju kada podnositelj zahtjeva nije odgojno-obrazovna ustanova

 • Izjava odgojno-obrazovne ustanove

Što se mora priložiti uz Zahtjev za isplatu potpore programa mlijeka u školama ukoliko je podnositelj zahtjeva organizacija osnovana isključivo u svrhu opskrbe korisnika školskim mlijekom?

 • kopije dostavnica, računa za količine koje su isporučene i plaćene za obračunsko razdoblje za koje se podnosi zahtjev

 • dokaz iz kojeg je vidljiv udio potpore u cijeni koju za proizvode programa mlijeka u školama plaćaju korisnici

 • popis s nazivima i adresama odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se provodila potpora u slučaju kada podnositelj zahtjeva nije odgojno-obrazovna ustanova

 • Izjava odgojno-obrazovne ustanove

 

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA POTPORU PROGRAMA MLIJEKA U ŠKOLAMA

Zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na Obrascu iz Priloga II. Pravilnika o provedbi programa mlijeka u školama.

Zahtjevom se podnositelj obvezuje da će ispunjavati određene uvjete i obveze te ako se utvrdi da ih više ne ispunjava odobrenje mu se obustavlja na jedan do dvanaest mjeseci ili povlači na minimalno dvanaest mjeseci od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovisno o težini nepravilnosti.

Obustavljeno i povučeno odobrenje može se ponovno obnoviti na zahtjev podnositelja.

Zahtjev za ponovno odobravanje podnositelja zahtjeva potpore programa mlijeka u školama podnosi se Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na Obrascu iz Priloga III. Pravilnika o provedbi programa mlijeka u školama kojem se prilaže dokumentacija koja dokazuje otklanjanje razloga obustave ili povlačenja odobrenja.
 

ZAHTJEV ZA ISPLATU POTPORE PROGRAMA MLIJEKA U ŠKOLAMA

Zahtjev za isplatu podnosi se jednom mjesečno za prethodni mjesec.

Što u slučaju da se zahtjev ne podnese na vrijeme?

Zahtjev mora biti podnesen najkasnije tri mjeseca od zadnjeg dana obračunskog razdoblja za koje se podnosi, osim u slučaju više sile. Ako se taj rok prekorači za manje od dva mjeseca potpora se još uvijek može isplatiti, ali u iznosu sniženom za:

 • 5% ako je prekoračenje mjesec dana ili manje

 • 10% ako je prekoračenje dulje od jednog i kraće od dva mjeseca

 • u slučaju da je prekoračenje dulje od dva mjeseca potpora se ne isplaćuje

 
Redni broj obračunskog razdoblja Vremenski period obračunskog razdoblja Krajnji rok za podnošenje zahtjeva
do kada se može ostvariti cijeli iznos potpore
Rok unutar kojeg je moguće podnijeti zahtjev, no isplatit će se 95%  iznosa potpore Rok unutar kojeg je moguće podnijeti zahtjev, no isplatit će se 90%  iznosa potpore
1. 7. – 30. 9. 2015. 31. 12. 2015. 1. 1. 2016. – 31. 1. 2016. 1. 2. 2016. – 28. 2. 2016.
2. 1. – 31. 10. 2015. 31. 1. 2016. 1. 2. 2016. – 29. 2. 2016. 1. 3. 2016. – 30. 3. 2016.
3. 1.– 30. 11. 2015. 29. 2. 2016. 1. 3. 2016. – 31. 3. 2016. 1. 4. 2016. – 29. 4. 2016.
4. 1. – 31. 12. 2015. 31. 3. 2016. 1. 4. 2016. – 30. 4. 2016. 1. 5. 2016. – 30. 5. 2016.
5. 1. – 31. 01. 2016. 30. 4. 2016. 1.5. 2016. – 31. 5. 2016. 1. 6. 2016. – 29. 6. 2016.
6. 1. – 29. 02. 2016. 31. 5. 2016. 1. 6. 2016. – 30. 6. 2016. 1. 7. 2016. – 30. 3. 2016.
7. 1. – 31. 03. 2016. 30. 6. 2016. 1. 7. 2016. – 31. 7. 2016. 1. 8. 2016. – 30. 3. 2016.
8. 1. – 30. 04. 2016. 31. 7. 2016. 1. 8. 2016. – 31. 8. 2016. 1. 9. 2016. – 29. 9. 2016.
9. 1. – 31. 05. 2016. 31. 8. 2016. 1. 9. 2016. – 30. 9. 2016. 1. 10. 2016. – 30. 10. 2016.
10. 1. – 10. 06. 2016. 30. 9. 2016. 1. 10. 2016. – 31. 10. 2016. 1. 11. 2016. – 29. 11. 2016.
 

Isplata potpore

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatiti će potporu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja valjanog zahtjeva.
 
Prilikom popunjavanja Zahtjeva za isplatu potpore programa mlijeka u školama nužno je proizvode upisati u odgovarajuću kategoriju/potkategoriju, a izračun se vrši kako slijedi:


Postupak izračuna iznosa potpore
 

1. količinu mlijeka/mliječnih proizvoda izraženu u litrama potrebno je pretvoriti u kg, tako da se količina u litrama pomnoži sa 1,03
2. ukupna količina proizvoda (kg) za pojedinu kategoriju/potkategoriju računa se tako da se količina pojedinačnog pakiranja (izražena u kg) pomnoži s količinom proizvoda (kom)
3. ukupna cijena proizvoda jedne kategorije/potkategorije je jedinična cijena proizvoda pomnožena s količinom proizvoda (kom)

Primjer izračuna za točke 1., 2. i 3.:

Kategorija/
potkategorija
Ukupna količina proizvoda (kg) Ukupna cijena proizvoda
I.(a) Količina proizvoda (l) Količina proizvoda (kg) Količina (kom) Cijena proizvoda Količina (kom)
1, 00 l 1, 03 kg 2 4, 62 kn 2
2, 06 kg 9, 24 kn
I.(c) Količina proizvoda (l) Količina proizvoda (kg) Količina (kom) Cijena proizvoda Količina (kom)
0, 200 l 0, 206 kg 10 3, 00 kn 10
2, 06 kg 30, 00 kn
UKUPNO 4, 12 kg 39, 24 kn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4. pomnožiti količinu proizvoda za pojedinu kategoriju/potkategoriju s ukupnim iznosom potpore po kilogramu proizvoda
 • Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na mrežnim stranicama svaki mjesec objavljuje zbroj:
- EU dijela u iznosu od 0,1815 €/kg (devizni tečaj kojeg je Europska središnja banka odredila prije prvog dana razdoblja za koje se podnosi zahtjev) i
- RH dijela potpore u iznosu od 3,25 kn/kg
Napomena: ukoliko je cijena proizvoda manja od ukupnog iznosa potpore po kilogramu proizvoda, isplatiti će se taj manji iznos

Primjer izračuna za točku 4.: 
 
Kategorija/
potkategorija
Ukupan traženi iznos potpore
I.(a) Ukupna količina proizvoda (kg) Iznos potpore po kg
2, 06 kg 4, 62 kn
9, 24 kn
I.(c) Ukupna količina proizvoda (kg) Iznos potpore po kg
2, 06 kg 4, 62 kn
9,51 kn
UKUPNO 18, 75 kn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* dio potpore RH iznosi 3,25 kn/kg, a dio potpore EU u ovom primjeru iznosi 1,37 kn/kg prema tečaju koji je korišten isključivo za potrebe ovog primjera (7,58 kn); za svako obračunsko razdoblje koristit će se devizni tečaj kojeg je Europska središnja banka odredila prije prvog dana razdoblja za koje se podnosi zahtjev


5. potrebno je izračunati ukupnu količinu proizvoda, ukupnu cijenu proizvoda i ukupan traženi iznos potpore

Primjer izračuna za točku 5. (u ovom primjeru su korišteni podaci iz dva prijašnja primjera): 
Kategorija/
potkategorija
Ukupna količina proizvoda (kg) Ukupna cijena proizvoda Ukupan traženi iznos potpore
I.(a) 2,06 kg 9, 24 kn 9, 24 kn
I.(c) 2,06 kg 30, 00 kn 9, 51 kn
UKUPNO 4,12 kg 39, 24 kn 18, 75 kn
 

Da li iznos potpore pokriva cijenu u potpunosti ili samo dio?

Iznos potpore je fiksan, a da li potpora pokriva cijenu proizvoda ovisi o samoj cijeni konzumiranog proizvoda.
 

Kako izračunati iznos potpore za određeni proizvod kada ukupan iznos potpore po kg proizvoda ne pokriva cijenu proizvoda u potpunosti?

Postupak izračuna:

1. količinu mlijeka i mliječnih proizvoda izraženu u litrama potrebno je pretvoriti u kg tako što se količina u litrama pomnoži sa 1,03
2. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na mrežnim stranicama svaki mjesec objavljuje zbroj:

- EU dijela u iznosu od 0,1815 €/kg (devizni tečaj kojeg je Europska središnja banka odredila prije prvog dana razdoblja za koje se podnosi zahtjev) i
- RH dijela potpore u iznosu od 3,25 kn/kg
3. ukupan iznos potpore po kilogramu potrebno je pomnožiti s količinom proizvoda izraženom u kilogramima kako bismo dobili iznos potpore za određeni proizvod
 
Primjer izračuna za točke 1., 2. i 3.:
IZNOS POTPORE ZA JEDAN PROIZVOD
Trgovački naziv proizvoda Količina proizvoda
(l)
Količina proizvoda (kg) Iznos potpore po kg za obračunsko razdoblje Iznos potpore za proizvod
Jogurt 0,200 l 0,206 kg 4,62 kn 0,95 kn

* dio potpore RH iznosi 3,25 kn/kg, a dio potpore EU u ovom primjeru iznosi 1,37 kn/kg prema tečaju koji je korišten isključivo za potrebe ovog primjera (7,58 kn); za svako obračunsko razdoblje koristit će se devizni tečaj kojeg je Europska središnja banka odredila prije prvog dana razdoblja za koje se podnosi zahtjev


PLAKAT

Kako treba izgledati plakat?

Plakat mora biti A3 formata ili većem, veličine slova najmanje 1 cm.
Naslov: Europsko mlijeko u školama
Sadržaj: „Naša škola osigurava mliječne proizvode koje subvencionira Europska unija u okviru Europskog programa mlijeka u školama.“
Preporuka je naglasiti nutritivne koristi mlijeka i mliječnih proizvoda za djecu kao i nutritivne smjernice.
Plakat istaknuti na jasno vidljivo mjesto kod glavnog ulaza u školu.
Primjer:

Kako se može izraditi plakat?

Škola može sama izraditi plakat prema gore navedenim minimalnim zahtjevima ili se primjerak plakata može preuzeti ovdje.
 
 

 
Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan