Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Plan upravljanja vodnim područjima

Okvirna direktiva o vodama definira dugoročnu vodnu politiku EU koja se ostvaruje u okviru riječnih slivova na temelju planova upravljanja vodnim područjima koji se donose u šestogodišnjim ciklusima. Uvažavajući načelo održivog razvoja integralnog upravljanja vodama, Zakonom o vodama, kojim je prenesena Okvirna direktiva o vodama, predviđa se donošenje Plana upravljanja vodnim područjima, kao mehanizam pomoću kojeg se trebaju ostvariti kriteriji zacrtani ovom Direktivom te krajnji cilj: dobro stanje svih voda.

Plan upravljanja vodnim područjima je temeljni planski dokument upravljanja vodama, a njegovo donošenje utvrđeno je člankom 36. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014).

Plan upravljanja vodnim područjima (vodno područje rijeke Dunav i Jadransko vodno područje)  je integralni dokument te sadrži pregled stanja voda, sustava praćenja stanja voda te program mjera za unaprjeđivanje stanja voda u Republici Hrvatskoj i postizanje ciljeva zaštite vodnog okoliša. U Planu upravljanja vodnim područjima se problematika upravljanja vodama razmatra cjelovito, što omogućuje usporedbu prednosti i nedostataka pojedinih mjera i aktivnosti u integralom kontekstu suprotstavljenih interesa koristi i troškova. U postupku donošenja Plana, sukladno zahtjevima Okvirne direktive o vodama, provodi se uključivanje i konzultiranje ključnih dionika i zainteresirane javnosti kroz javne rasprave te sastanke s relevantnim sektorima. Također se provodi i strateška procjena utjecaja Plana na okoliš koja je propisana za sve planove i programe.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. lipnja 2013., donijela Odluku o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine, broj 82/2013), koji se odnosi na razdoblje 2013. - 2015., a Plan, čija je izrada trenutno u tijeku, predstavlja njegovu izmjenu i dopunu za za sljedeće šestogodišnje razdoblje (2016-2021).

Sukladno odredbama Zakona o vodama, sastavni dio Plana za razdoblje 2016.-2021. je i Plan upravljanja rizicima od poplava koji će sadržavati ciljeve za upravljanjem rizicima od poplava, mjere za ostvarenje tih ciljeva, uključujući preventivne mjere, zaštitu, pripravnost, prognozu poplava i sustave za obavještavanje i upozoravanje.  Osnovu za izradu Plana upravljanja rizicima od poplava čine karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava, objavljene na mrežnoj stranici Hrvatskih voda na poveznici „Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava“ (http://korp.voda.hr/).
Osnovni ciljevi koji se planiraju postići provedbom predmetnog Plana su:
 
  • postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava te
  • upravljanje poplavnim rizicima s ciljem smanjenja štetnih posljedica poplava posebno po život, zdravlje i imovinu ljudi, okoliš, kulturnu baštinu, gospodarske djelatnosti i infrastrukturu.
Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, provodi postupak strateške procjene utjecaja Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021. na okoliš sukladno članku 63. stavku 1. podstavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br.  80/2013 i 153/2013).

Postupak strateške procjene će se provoditi na temelju rezultata utvrđenih Strateškom studijom, kojom se određuju, opisuju i procjenjuju  vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom Plana, uključujući varijantna rješenja koja uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat ovog Plana.

 


 
Plan upravljanja vodnim područjima 2013. - 2015.
Plan upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan