Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Programsko-proračunsko razdoblje EU 2007. - 2013. (+2014.)

Osnovni pravni temelj ZPPa u proračunskom razdoblju EU 2007.-2013. čini Uredba Vijeća 1290/2005, prema kojoj se ZPP sastoji od dva „stupa“:
 

1. STUP ZPP-a
 
Financira se sredstvima Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF), a obuhvaća:
a) izravnu potporu poljoprivrednicima po površini (hektaru) uz prava na plaćanja i posebna plaćanja i
b) tržišnu potporu, koju čine mjere zajedničke organizacije tržišta: tržni redovi i trgovinski mehanizmi.
 

             1.1 IZRAVNA PLAĆANJA

Pravni temelj za provedbu sheme izravbnih plaćanja je Uredba Vijeća 73/2009, na osnovi koje su doneseni hrvatski krovni akti o potporama u poljoprivredi (uključujući Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 80/2013) kojima je u Hrvatskoj započelo uvođenje jedinstvenog izravnog plaćanja po gospodarstvu kao potpore dohotku, uz propisane obveze koje svaki poljoprivrednik,korisnik poticaja, mora ispunjavati.

Shema izravnih plaćanja prema Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju obuhvaća:

a) prava na plaćanja za:
  • jedinstveno regionalno plaćanje po poljoprivrednoj površini (proizvodno nevezana plaćanja) za livade i pašnjake te za ostale vrste korištenja zemljišta (oranice, voćnjaci i vinogradi),
  • pravo na plaćanje iz nacionalne rezerve,
  • pravo na plaćanje iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište;
b) proizvodno vezana plaćanja u stočarstvu:
•                premije za krave dojilje,
•                premije za ovce i koze,
c) specifična plaćanja,
d) plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima u razdoblju 2013.-2015.
 
Da bi mogli koristiti navedene potpore, poljoprivrednici moraju ispunjavati propisane preduvjete u skladu s Uredbom Vijeća 73/2009, Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju te Pravilnikom o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 145/12 i 29/13): biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), svake godine do 15. svibnja podnijeti zahtjev za jedinstveno plaćanje lokalnim uredima APPRRR (u skladu sa svojim pravima na plaćanje), omogućavati kontrolu na terenu na svome gospodarstvu/poduzeću i poštivati uvjete višestruke sukladnosti (uvjete vezane uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja, dobrobit životinja kao obavezne zahtjeve za upravljanje, te uvjete vezane uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu).

S obzirom da se sredstva Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) koriste po principu tzv. zajedničkog ili podijeljenog  upravljanja, zemlje članice moraju imati funkcionalne i akreditirane agencije za plaćanja u poljoprivredi, koje vrše isplate krajnjim korisnicima pod točno utvrđenim i kontroliranim uvjetima.

To podrazumijeva i uvođenje programskog integriranog administrativnog kontrolnog sustava (IAKS) koji, između ostalog, obuhvaća:
  • sustav identifikacije zemljišnih čestica (ARKOD), koji se sastoji od orto-foto snimaka svih poljoprivrednih površina, preklopljenih s pripadajućim katastarskim česticama, te
  • sustav za identifikaciju i registraciju životinja (Jedinstveni registar domaćih životinja).
 

           1.2 ZAJEDNIČKA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA S TRŽNIM REDOVIMA I TRGOVINSKIM MEHANIZMIMA

Pravni temelj za provedbu mjera uređenja tržišta je Uredba Vijeća 1234/2007, na temelju koje je donesen nacionalni Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Tržni redovi sastoje se od različitih mjera kojima je cilj očuvanje razine cijena poljoprivrednih proizvoda na zajedničkom tržištu EU. Neke od mjera su javne intervencije (otkup) i privatno skladištenje nekih poljoprivrednih proizvoda u slučaju prekomjernih viškova na tržištu EU, ograničenje proizvodnje, odnosno proizvodne kvote za mlijeko i šećer, potpora grupama i organizacijama proizvođača voća i povrća, organizacijama u sektoru maslinarstva i vina, mjere u vinogradarstvu (restrukturiranje vinograda) i vinarstvu, potpore za informiranje potrošača i promociju proizvoda, te potpore za distribuciju voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda školskim ustanovama.

Trgovinski mehanizmi su mjere zaštite zajedničkog EU tržišta od tržišta trećih zemalja, a čine ih carinske tarife, te uvozno-izvozne dozvole za određene proizvode u sustavu kvota.
 

2. STUP ZPP-a

Financira se sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), a predstavlja potporu za provedbu aktivnosti iz programa ruralnog razvoja.
Drugi stup ZPP-a čine mjere ruralnog razvoja, čiji je pravni temelj za Programsko razdoblje EU 2007. - 2013. Uredba Vijeća 1698/2005. Ove mjere funkcioniraju na principu sufinanciranja projekata u ruralnim sredinama: jedan dio iznosa projekta financira se sredstvima fonda EPFRR, jedan dio sredstvima nacionalnog proračuna države članice, a  jedan dio financira sam korisnik potpore.

Zemlje članice bile su obavezne pripremiti Program ruralnog razvoja (jedan ili više regionalnih programa), koji odobrava Europska komisija. Programom se definiraju mjere ruralnog razvoja, kriteriji za odobravanje projekata i drugi značajni provedbeni detalji. Sukladno podacima iz „EU Rural Review“, br. 13, u Programskom razdoblju 2007.-2013. ukupno je u provedbi 88 programa ruralnog razvoja u 27 država članica.Proračun EPFRR za te programe u navedenom razdoblju iznosi 96,2 milijarde eura (po cijenama iz 2011.).

Mjere Drugog stupa će se u RH primjenjivati od 2014. (u novom Financijskom razdoblju EU), sukladno nacionalnom Programu ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.
Preteča Drugog stupa ZPP-a u RH je V. komponenta pred-pristupne financijske pomoći IPA, odnosno IPARD (Instrument for Pre-accession Assistance in Rural Development), koji se provodi na temelju Plana za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007. – 2013. , pri čemu je ukupan iznos na raspolaganju RH u proteklom sedmogodišnjem razdoblju iznosio 130 milijuna eura.
 
FINANCIJSKE OMOTNICE RH U OKVIRU ZPPa

U ovkiru pregovora o pristupanju RH EU, raspravljalo se, između ostalog, i o tzv. nacionalnoj omotnici, koja sadrži ukupna predviđena sredstva za proizvodno nevezana i vezana plaćanja iz fonda EAGF (sektorske omotnice) – I. stup, te sredstva za ruralni razvoj iz fonda EAFRD – II. stup.
Okvirni iznos sredstava fondova EAGF i EAFRD i njihovo postepeno uvođenje utvrđeni su, između ostalog i Ugovorom o pristupanju RH EU .

Tako je za izravna plaćanja iz Prvog stupa predviđena ukupna omotnica od 373 milijuna eura godišnje, uz postupno povećanje udjela sredstava EAGF kroz 10 godina: u 1. godini (=2013.g.) 25% sredstava za izravna plaćanja isplaćuje se iz fonda EAGF, uz mogućnost nadopune do 100% iz državnog proračuna RH, u 2. god. 30%; 3. god. 35%; 4. god. 40%; zatim po 10% povećanja sve do 2022. godine.
Pored toga, RH je dobila mogućnost korištenja omotnice za prava na plaćanje za razminirane površine koja iznosi 9,6 milijuna eura godišnje. Po istom principu, kao kod osnovne omotnice za izravna plaćanja, utvrđena je dinamika postepenog uvođenja sufinanciranja iz EAGF kroz 10 godina, pri čemu je za kampanju izravne potpore u 2013. godini predviđena maksimalna omotnica od 2,4 milijuna eura.

Za provedbe mjera Drugog stupa (ruralni razvoj) predviđena su sredstva u iznosu od 320 milijuna eura godišnje iz fonda EAFRD (u novom financijskom razdoblju od 2014. godine).
 

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan